chrupcia

317 tekstów – auto­rem jest chrup­cia.

Do Ciebie

Mój Drogi..
Os­tatnio ciężko zat­rzy­mać mnie w domu..
Podróże mnie us­pa­kajają, po­wodują, że jes­tem szczęśli­wa i czuję się spełniona..
To już chy­ba pod­chodzi pod uzależnienie..
Kiedy stoję na dwor­cu z moją ukochaną wa­lizką i kiedy słyszę [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 17 września 2017, 16:53

I myślę so­bie, że bez myśle­nia życie byłoby łatwiejsze..
Ale czy piękniejsze? 

myśl • 16 września 2017, 11:07

A ja pop­roszę miłość bez cier­pienia, tak jak rybę bez ości.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 września 2017, 23:18

Do Ciebie

Przyjaciółko
Pa­miętaj, że ludzie będą chcieli Cię zniszczyć..
Zab­rać Ci całą radość..
Przy­tulą, pok­le­pią, a po­tem do Two­jej fi­liżan­ki z kawą wsy­pią arszenik..
Dadzą Ci wiele, a za­biorą jeszcze więcej..
Pa­miętaj, że nie możesz być słaba i [...] — czytaj całość

list • 15 września 2017, 22:08

Do Pana J

Pa­nie J 
Tak dużo emoc­ji..
Śmie­chu i łez..
I da­lej nie wiem co jest prawdą, a co tyl­ko moim wyob­rażeniem, bo pan wie, że ja wyob­raźnię mam bar­dzo bujną.
Tęsknię za ty­mi góra­mi, które [...] — czytaj całość

list • 12 września 2017, 22:50

Do Pana J

Pa­nie J
Tak bra­kuje mi słońca..
Mor­skiego po­wiet­rza i ciepłego pias­ku..
Ludzi, którzy sta­li się moją drugą rodziną ..
Zas­ta­nawiam się czym są wspomnienia..
Bo na­wet te dob­re cza­sami bolą..Bo­li to, że już jest ko­niec i to co piękne tak szyb­ko minęło..
Tęsknię za tym cza­sem , bo to był piękny czas..
A jak pan żyje w to wrześniowe popołudnie? 

list
zebrał 2 fiszki • 4 września 2017, 15:57

Do Pana J

Pa­nie J 
Kiedy byłam mała uwiel­białam baj­ki o miłości, te­raz nie do końca w nie wierzę..
Jed­nak wierzę w spoj­rze­nia, które po­wodują mo­tyle w brzuchu i rumieniec..
Nie wiem czym to jest spo­wodo­wane, ci [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 2 września 2017, 21:42

To pilne

Pa­nie J 
Coś do mnie dzi­siaj doszło, uczu­cie, które cza­sami ogar­nia człowieka i po­kazu­je mu gdzie ak­tual­nie się znajduje..
Pat­rzyłam tępo w ek­ran te­lefo­nu cze­kając na wiado­mość od ko­gokol­wiek dosłow­nie od obojętnie jakiego [...] — czytaj całość

list • 23 sierpnia 2017, 20:38

Kiedyś byłam w sta­nie dla miłości zro­bić wszys­tko
Te­raz cze­kam aż ona coś dla mnie zrobi 

myśl • 22 sierpnia 2017, 23:08

Do Pana J

Pa­nie J
Zno­wu wszys­tko jest in­ne.. Ma Pan też ta­kie wrażenie, że pow­ro­ty do rzeczy­wis­tości są o wiele cięższe niż może nam się wy­dawać?
Tak bar­dzo nie chciałabym zos­tać sama.
Tyl­ko ze swoim myśla­mi, ale boję się, że tak zno­wu będzie...
Bra­kuje mi aniel­skiej cierpliwości
I złote­go charakteru
Wte­dy może byłoby wszys­tko inaczej.. 

list
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2017, 20:02

chrupcia

http://marzenia-sa-dla-nas.blogspot.com

Zeszyty
  • życie – Wszys­tko co nam tak blis­kie, ale również tak da­lekie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 września 2017, 20:51yestem sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

17 września 2017, 16:53chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

17 września 2017, 15:00chrupcia sko­men­to­wał tek­st A ja pop­roszę miłość [...]

17 września 2017, 08:40Whitename sko­men­to­wał tek­st A ja pop­roszę miłość [...]

16 września 2017, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st A ja pop­roszę miłość [...]

16 września 2017, 15:41Eufemia sko­men­to­wał tek­st A ja pop­roszę miłość [...]

16 września 2017, 15:38Eufemia sko­men­to­wał tek­st I myślę so­bie, że [...]

16 września 2017, 12:08chrupcia sko­men­to­wał tek­st A ja pop­roszę miłość [...]

16 września 2017, 11:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st I myślę so­bie, że [...]

16 września 2017, 11:07chrupcia do­dał no­wy tek­st I myślę so­bie, że [...]