chrupcia

337 tekstów – auto­rem jest chrup­cia.

Do Pana J

Pa­nie J 
Jes­tem cieka­wa ile naj­gor­szych dni w życiu człowiek będzie mu­siał przechodzić..
Ile ra­zy jeszcze po­wie "to jest naj­gor­szy dzień mo­jego życia.."
Czy jest ska­la, która ok­reśla naj­gor­sze dni?
Cza­sami próbu­je być [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:55

Do Pana J

Pa­nie J
Jes­tem na pa­na bar­dzo zła, tak zła,że nie wiem czy na ja­kiś czas nie przerwę pi­sania do pa­na..
Bo ileż można żyć nadziejami?
Płakać, że to nie ten czas lub ty wolisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 10:47

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Chciałabym na­pisać To­bie wszys­tko co się u mnie dzieje, wszys­tko co czuję
Jak cza­sami się gu­bię w myślach, uczu­ciach, prag­nieniach, tęskno­cie
Że bra­kuje mi na­wigac­ji do Ciebie
I także to, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2018, 09:19

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Jeszcze nie chce się z Pa­nem żegnać
Jeszcze nie jes­tem na to gotowa...
Kil­ka łez jeszcze uronię
Pocze­kam do następne­go lata
Zmienię się
Zrzucę zbędne ki­log­ra­my
I po prso­tu...
Stanę się inna
Może wte­dy po­pat­rzysz na mnie z tym błys­kiem w oku?
Może życie wte­dy się do mnie uśmie­chnie
Gdy coś w so­bie zmienię
Może...
Zamówię in­ny cha­rak­ter pod Ciebie ...
A może po pros­tu zamilknę...
Już na zawsze? 

list
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2018, 21:05

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Coś mi w ser­cu gra..
Chy­ba nap­rawdę najład­niej mi w niebieskim
Ale wiesz w ta­kim jas­nym kolorze
Os­tatnio się py­tałeś czy uraczę was swoją obecnością...
Ow­szem
Przybędę, ale jeszcze nie wiem jak..
Szo­fera niestety [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2018, 20:14

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Słońce pieści mnie dzi­siaj swoimi promieniami.
Czu­je już wiosnę, cho­ciaż bra­kuje mi jeszcze od­ro­biny ciepła..
Ty wiesz jak ja bar­dzo kocham wiosnę i o tej porze ro­ku pow­ra­cam do życia..
Uśmiech sam się po­jawia na us­tach- ten, który tak bar­dzo lu­bisz..
Ps: Wy­syłam Ci i kil­ka pro­mieni słońca, bo słyszałam, że nie wszędzie jest tak pięknie jak u mnie ; ) 

list • 22 marca 2018, 10:33

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Po­wiedz mi czy to do­puszczal­ne, że mam mętlik w głowie?
I, że jes­tem chy­ba jedną z naj­bar­dziej niez­de­cydo­wanych osób na tej pla­necie..
Może po­win­nam stać się bar­dziej dojrzała?
Ub­rać perfekcyjny [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2018, 12:11

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Tęskno mi do Pana.
Jed­nak wal­czę z tą tęsknotą i codzien­nie wi­tam dzień z uśmie­chem, bo wiem, że jest to ko­lej­ny dzień bliżej do spot­ka­nia z Tobą..
Za­raz będzie wios­na, a [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 19 marca 2018, 00:25

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wa­liz­ka już od pra­wie dwóch miesięcy stoi w po­koju i ja­koś nie za­powiada się, żebym ją scho­wała. Ludzie się trochę dzi­wią i py­tają czy gdzieś się wy­bieram.. czy wy­jeżdżam..
A [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2018, 18:56

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wie­dział pan, że zimą na­wet ka­wa z auto­matu sma­kuje lepiej?
Miłe słowo og­rze­wają ser­ce inaczej niż latem..
A uścisk spra­wia, że już nie jest Ci tak zimno..
Bo ogólnie zimą dużo rzeczy wy­daje się być gor­sze, ale sztuką jest on­dna­leźć coś co spra­wi, że poczu­jemy się szczęśliwi. 

list
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2018, 18:11

chrupcia

http://marzenia-sa-dla-nas.blogspot.com

Zeszyty
  • życie – Wszys­tko co nam tak blis­kie, ale również tak da­lekie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 lipca 2018, 20:02yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

30 czerwca 2018, 22:55chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 18:17zofija sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 16:52yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 09:01zofija sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 09:00zofija sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

11 czerwca 2018, 21:01chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

11 czerwca 2018, 20:58yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

11 czerwca 2018, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J