chrupcia

342 teksty – auto­rem jest chrup­cia.

Do Ciebie

Do Pa­na J 
Tak bar­dzo byłeś mi blis­ki, że za­pom­nienie o To­bie jest trud­niej­sze niż myślałam..
Na­wet stos kar­tek o roz­wo­ju człowieka nie po­magają, bo cały czas pamiętam.........
Twój uśmiech, kiedy pat­rzyłeś na mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2018, 22:06

Do Ciebie

Do Pa­na.........
Gdy­by naiw­ność była mie­rzo­na w ja­kieś jed­nos­tce pew­nie w tym mo­men­cie przek­roczyłabym wszelką normę.
Pew­nie czuj­nik krzyczałby w niebo głosy.
Bo­li mnie mo­ja naiw­ność. Mo­ja głupo­ta mnie drażni.
Chciałabym ko­goś kto wyleczyłby [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 20 października 2018, 21:29

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2018, 16:19

Do Ciebie

Dro­gi Pa­nie J
Chciałabym tak wiele na­pisać..
Mam w głowie ty­le myśli, które są nie poukłada­ne, tak jak całe mo­je życie.
Jes­tem chaosem w chaosie..
Może to nielo­giczne, ale tak się czuję..
Cza­sami czuję [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 24 sierpnia 2018, 18:30

Do Pana

Dro­gi Pa­nie..
A jut­ro proszę nie budzić mnie w snach, nie od­wie­dzać mnie kiedy już zam­knę oczy i zacznę uciekać od rzeczywistości.
Bo jut­ro będę długo spała, ale jeśli chcesz za­witać w mym [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 6 sierpnia 2018, 07:00

Do Pana J

Pa­nie J 
Jes­tem cieka­wa ile naj­gor­szych dni w życiu człowiek będzie mu­siał przechodzić..
Ile ra­zy jeszcze po­wie "to jest naj­gor­szy dzień mo­jego życia.."
Czy jest ska­la, która ok­reśla naj­gor­sze dni?
Cza­sami próbu­je być [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:55

Do Pana J

Pa­nie J
Jes­tem na pa­na bar­dzo zła, tak zła,że nie wiem czy na ja­kiś czas nie przerwę pi­sania do pa­na..
Bo ileż można żyć nadziejami?
Płakać, że to nie ten czas lub ty wolisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 10:47

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Chciałabym na­pisać To­bie wszys­tko co się u mnie dzieje, wszys­tko co czuję
Jak cza­sami się gu­bię w myślach, uczu­ciach, prag­nieniach, tęskno­cie
Że bra­kuje mi na­wigac­ji do Ciebie
I także to, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2018, 09:19

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Jeszcze nie chce się z Pa­nem żegnać
Jeszcze nie jes­tem na to gotowa...
Kil­ka łez jeszcze uronię
Pocze­kam do następne­go lata
Zmienię się
Zrzucę zbędne ki­log­ra­my
I po prso­tu...
Stanę się inna
Może wte­dy po­pat­rzysz na mnie z tym błys­kiem w oku?
Może życie wte­dy się do mnie uśmie­chnie
Gdy coś w so­bie zmienię
Może...
Zamówię in­ny cha­rak­ter pod Ciebie ...
A może po pros­tu zamilknę...
Już na zawsze? 

list
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2018, 21:05

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Coś mi w ser­cu gra..
Chy­ba nap­rawdę najład­niej mi w niebieskim
Ale wiesz w ta­kim jas­nym kolorze
Os­tatnio się py­tałeś czy uraczę was swoją obecnością...
Ow­szem
Przybędę, ale jeszcze nie wiem jak..
Szo­fera niestety [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2018, 20:14

chrupcia

http://marzenia-sa-dla-nas.blogspot.com

Zeszyty
  • życie – Wszys­tko co nam tak blis­kie, ale również tak da­lekie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 13:39chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

4 listopada 2018, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

4 listopada 2018, 01:08Moon G sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

3 listopada 2018, 22:06chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

21 października 2018, 20:09yestem sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

21 października 2018, 19:14chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

21 października 2018, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

21 października 2018, 12:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

21 października 2018, 09:38yestem sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

20 października 2018, 21:29chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie